Adatvédelmi tájékoztató!

Adatvédelmi tájékoztató

A Masszőr Dezsi/Eszényi Dezső ev. (a továbbiakban: Vállalkozás) belső adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása, valamint az érintettek tájékoztatása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót alkotja.

Adatkezelő megnevezése: Eszényi Dezső ev.

Adatkezelő székhelye: 1214.Budapest, Orion utca 17-19. fsz. 5.
Adatkezelő elektronikus címe: dezsi13@gmail.com
Adatkezelő képviselője: Eszényi Dezső ev.
Adatvédelmi tisztviselő: Nincs

Tájékoztatjuk, hogy a vállalkozás a személyes adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infót.), valamint az európai parlament és a tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) tiszteletben tartása mellett végzi.

A vállalkozás a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedéseket.

A vállalkozás jelen tájékoztató útján tesz eleget a Rendelet szerinti tájékoztatási kötelezettségének.

Jelen tájékoztató útján Önt tájékoztatjuk a személyes adatai kezelésének lényeges rendelkezéseiről.

I.Weblapon keresztül történő kommunikáció

Vállalkozásom a mai felgyorsult világban a kapcsolatot elsősorban elektronikus úton tartja a partnereivel, illetve az ügyfeleivel.
Ön felveheti velem a kapcsolatot telefonon , a https://masszor-dezsi0.webnode.hu/ https://masszor-dezsi.business.site/ weboldalakon található kapcsolat menüponton keresztül, vagy üzenetet küldhet részemre https://www.facebook.com/Masszordezsi/ oldalon illetve időpontot foglalhat https://masszor-dezsi0.webnode.hu/ https://masszor-dezsi.business.site/ -on a https://masszordezsi.booked4.us/ online időpontfoglaló rendszeren keresztül a masszázsszolgáltatás igénybevételének céljából, adatainak - az Önnel való kapcsolattartás céljából - történő megadásával.

Az Önnel történő elektronikus kommunikáció során a jelen pontban írtak szerint kezeljük az Ön személyes adatait.

1.Adatkezelés célja

Az Ön személyes adatai kezelésének a célja az, hogy miután Ön felvette a kapcsolatot vállalkozásommal, én az Ön megkeresésére időpontot biztosíthassak a masszázsszolgáltatás igénybevétele céljából. A kapcsolatfelvétel történhet a fentiekben megadott oldalakon keresztül illetve telefonon.

2.Kezelt személyes adatok

Név, e-mail cím, telefonszám

3.Adatkezelés jogalapja

A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, tehát az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél és a szolgáltatás igénybevételét megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Vállalkozásom úgy tekinti, hogy a vendégekkel folytatott kommunikáció egy később igénybevett szolgáltatáshoz kapcsolódó előzetes adatkezelés.

4.Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Az Ön által megadott személyes adatokat a vállalkozás vezetője, munkavállalói és alkalmazottai jogosultak megismerni, akik az Ön által küldött üzenethez, vagy az az alapján szükséges ügyintézéshez kapcsolódóan adatkezelési illetve adat feldolgozási jogosultsággal rendelkeznek.

5.Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

Vállalkozásom az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

6.Személyes adatok kezelésének időtartama

Amennyiben megállapodás jön létre vállalkozásom és Ön között, a kommunikáció során tudomásomra jutott személyes adatokat az adott megállapodáshoz kapcsolódóan kezelem, legfeljebb az elévülési idő lejártáig.

Amennyiben a megállapodást megelőző adatkezelést követően nem jön létre megállapodás,vállalkozásom és Ön között, akkor az üzenete(ke)t a kommunikáció lezárását követően törlöm.

7.Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

8.Személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok kezelése a kapcsolattartáshoz elengedhetetlen.

II. Üzleti partnerek kapcsolattartási személyes adatainak kezelése

Vállalkozásom a mindennapi működése során üzleti kapcsolatba kerül más gazdasági szereplőkkel. Az üzleti partnerekkel történő együttműködés során szükséges, hogy a teljesítésben részt vevő természetes személyek egymással kapcsolatot tartsanak.

1.Adatkezelés célja

Üzleti célú kapcsolattartás az Ön, illetve az Ön által képviselt gazdasági vállalkozás, valamint Vállalkozásom között létrejött szerződés teljesítésének előmozdítása és a minél szorosabb és hatékonyabb együttműködés érdekében.

2.Kezelt személyes adatok

Név, e-mail cím, telefonszám.

3.Adatkezelés jogalapja

A kapcsolattartás tekintetében az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a Vállalkozásom jogos érdeke.

Vállalkozásom jogos érdeke az Önnel, vagy az Ön által képviselt Vállalkozással létrejött szerződés(ek) teljesítése céljából történő kapcsolattartás. A közvetlen kapcsolattartásra a minél hatékonyabb gazdasági tevékenység érdekében van szükség.

4.Személyes adatok forrása

A személyes adatait Ön, vagy jogszerű felhatalmazása alapján az Ön munkáltatója bocsátotta a Vállalkozásom rendelkezésére.

5.Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Vállalkozásom az Ön személyes adatait kizárólag a Vállalkozás vezetője számára bocsátja rendelkezésre, akik az adott jogviszony teljesítésében részt vesznek.

Adatfeldolgozót az adatkezelés során nem veszek igénybe.

6.Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

Vállalkozásom az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

7.Személyes adatok kezelésének időtartama

Az Ön személyes adatait Vállalkozásom törli a szerződés teljesítését követően az elévülési idő elteltével.

8.Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

9.Személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok kezelése szükséges a szerződés teljesítéséhez.

Az Ön jogai az adatkezeléshez kapcsolódóan

  • Tájékoztatáshoz való jog

Önnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet a Vállalkozás jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelések

Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja a Rendelet. 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerint az Ön hozzájárulása, akkor Ön jogosult bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni.

Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozik, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat véglegesen és visszaállíthatatlanul törlöm. A hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

  • Hozzáférési jog

Ön kérelmére a Vállalkozás bármikor a későbbiekben tájékoztatja, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosítunk:

a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel Vállalkozásunk a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) tájékoztatom továbbá Önt azon jogáról, hogy kérelmezheti a Vállalkozástól az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;
g) ha az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

  • Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

Ön bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsem az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

Kérem, a személyes adataiban bekövetkezett változást a Vállalkozásomnak mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint az Ön jogainak érvényesülését.

  • Törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Vállalkozásom indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttem vagy más módon kezeltem;
b) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezeltem;
e) a személyes adatokat a Vállalkozásomra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A Vállalkozásom az Ön törlési kérelmét nem teljesíti, amennyiben a további adatkezelés szükséges az alábbi okok valamelyike miatt:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, a Vállalkozásra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) a közérdekű archiválás céljából vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatok törlése végelegesen és visszaállíthatatlanul történik.

  • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Vállalkozás korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzem a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) a Vállalkozásomnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Vállalkozásunk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak

a) az Ön hozzájárulásával,
b) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
c) más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
d) az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetjük.

  • Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az Ön személyes adatai kezelésének Vállalkozásom jogos érdeke a jogalapja, mint jelen esetben, úgy Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ebben az esetben Vállalkozásom a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítom, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A Vállalkozás jogos indokait a jelen tájékoztató adatkezelés céljára és jogalapjára vonatkozó részeiben kerül részletezésre.

  • Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a Vállalkozás rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy kérje ezen adatok egy másik adatkezelő részére történő továbbítását. Ön tehát jogosult kérni, hogy személyes adatait a Vállalkozás közvetlenül egy másik adatkezelőnek küldje meg.

  • Az Ön jogainak érvényesítésére szolgáló eljárásrend

Ön a fenti jogait az dezsi13@gmail.com címre megküldött elektronikus levelében, a Vállalkozás székhelyére (1214.Budapest, Orion utca 17-19. fsz. 5.) eljuttatott postai levélben, személyesen tudja gyakorolni.
Vállalkozásom az Ön kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelme alapján tett intézkedéseimről a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatom. Amennyiben a kérelmét nem áll módómban teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatom a megtagadásának okairól és a jogorvoslati jogairól.

  • Jogorvoslati jog az adatkezeléshez kapcsolódóan

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet, jogosult arra, hogy - az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül - panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál. A hatóságnak ezt követően az Ön panaszát ki kell vizsgálnia és a vizsgálat eredményéről Önt értesítenie kell. A panasz megtételére Ön jogosult bármelyik európai uniós tagállami hatóságnál, így különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. A magyar adatvédelmi hatóság elérhetőségeit alul olvashatja.

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében Ön a Vállalkozásommal szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a Vállalkozásom, Ön személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Ön választása szerint - az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy a Vállalkozásunk székhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel a Vállalkozással szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését a Vállalkozás korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja.
A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH)
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: https://naih.hue írhatsz...